Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden van The Mimosa Company

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De overeenkomst op afstand
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11. De prijs
Artikel 12. Conformiteit
Artikel 13. Levering en uitvoering
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Betaling
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18. Geheimhouding
Artikel 19. Klachtregeling
Artikel 20. Geschillen
Artikel 21. Aanvullende bepalingen: De website
Artikel 22. Aanvullende bepalingen: Legaliteit van producten
Artikel 23. Aanvullende bepalingen: Medische claims
Artikel 24. Aanvullende bepalingen: Beleid omtrent verdovende middelen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Zakelijke Klant: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep op bedrijf die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 4. Klant: Consument of Zakelijke Klant;
 5. Partijen: Ondernemer en Klant gezamenlijk;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 10. Ondernemer: de partij als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ondernemer en Klant waarvan onderhavige voorwaarden integraal deel uitmaken.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 14. Algemene voorwaarden:de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Conexión Mexicana B.V. (exploitant van de webwinkel www.mimosacompany.com)

Vestigingsadres (geen bezoekadres):

Wolbrantskerkweg 65, 1069CL

Amsterdam - Nederland

Telefoonnummer: 085 - 2083800 (beperkt telefonisch bereikbaar tussen 09:00 – 17:30 uur)

E-mailadres: info@conexionmexicana.com

KvK-nummer: 70576769

Btw-identificatienummer: NL858380559B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen partijen en aldus iedere bestelling van de Klant die in het kader van een overeenkomst op afstand is geplaatst bij de ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst op afstand en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Eventuele door Klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van welke aard dan ook op onderhavige voorwaarden zijn uitgesloten tenzij schriftelijke expliciet anders wordt overeengekomen.
 7. Wanneer door Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Ondernemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing in situaties waar Ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 11. Ondernemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en herroepelijk. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Afbeeldingen bij producten bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijk te leveren producten, echter kan de ondernemer niet garanderen dat de in de afbeeldingen weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. Indien een offerte wordt uitgebracht aan een Zakelijke Klant zijn de vermeldde prijzen zonder BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst op afstand wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De consument kan de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  i. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  ii. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten op afstand voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts hanteren en inspecteren in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan volgens lid 1.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Download het modelformulier voor herroeping

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 6. In het geval dat de consument slechts gedeelte van de bestelling wenst te retourneren, zal de ondernemer de kosten van de geretourneerde producten restitueren exclusief leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De consument komt het herroepingsrecht niet toe bij:
  i. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is geopend. Dit geldt in elk geval voor de levering van consumptiemiddelen;
  ii. de levering van producten die snel bederven of die voor retournering daarvan een redelijkerwijs te beperkte houdbaarheidsdatum hebben;
  iii. een overeenkomst op afstand waarvoor het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 11. De prijs

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  i. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  ii. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12. Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst op afstand tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  i. De Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  ii. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  iii. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding die verder strekt dan restitutie of kwijtschelding van de betaling van de betreffende bestelling.
 4. Alle eventueel door de ondernemer vermelde levertermijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van lid 3 van dit artikel.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel, zal de ondernemer het bedrag dat de consument eventueel reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie ondernemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor ondernemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien ondernemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Klant ondernemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van ondernemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door de ondernemer aangewezen betaalmethoden.
 2. De consument zal nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument, heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-; 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. De ondernemer kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 6. In geval van een onterechte creditcard chargeback door de consument, zal de betalingsplicht blijven staan. Naast de buitengerechtelijke incassokosten die in lid 5 beschreven zijn, zullen ook alle extra kosten die door de onterechte creditcard chargeback zijn ontstaan door de ondernemer aan de consument in rekening worden gebracht.
 7. Betaling van facturen aan Zakelijke Klanten dient te geschieden binnen (14) dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 8. Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is de Zakelijke Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De Zakelijke Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente en incassokosten verschuldigd. Zie voor de hoogte van de incassokosten lid 5.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de Klant jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar.
 10. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Ondernemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 12. Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De garantie geldt niet indien:
  i. De Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  ii. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  iii. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van ondernemer.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Ondernemer zal de persoonlijke gegevens van de Klant slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail of post worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel de ondernemer als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht met betrekking tot een gebrek van een product, gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 20. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ondernemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat ondernemer met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Artikel 21. Aanvullende bepalingen: De website

 1. De website van de ondernemer maakt gebruik van trackingcookies voor het bijhouden van enkele instellingen. Zonder deze cookies kan de webshop niet optimaal functioneren. Tevens worden er algemene websitestatistieken bijgehouden. Het is mogelijk om cookies middels de instellingen van de webbrowser uit te schakelen, maar mogelijk worden de functionaliteiten van de website daardoor beperkt.
 2. Eventuele persoonsgegevens verzameld via de website zullen worden verwerkt conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.
 3. Alle illustraties, foto's, design, teksten en logo's op de website van de ondernemer vallen onder het auteursrecht. De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Alle rechten ten aanzien van auteursrecht worden door de ondernemer voorbehouden.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen: Legaliteit van producten

 1. De op de website van de ondernemer aangeboden producten hebben alle een legale status, hetgeen inhoudt dat het bezit en verhandelen ervan in Nederland wettelijk is toegestaan. De ondernemer houdt de wettelijke status van zijn producten in Nederland nauwgezet bij. De ondernemer verzendt geen producten naar landen waarvan hem bekend is dat deze daar geen legale status hebben. Per productpagina vindt de consument een lijst met daarop vermeld voor welke landen voor het product de ondernemer een verzendrestrictie hanteert. De ondernemer zal een product onder geen beding naar landen verzenden waarvoor een dergelijke verzendrestrictie geldt.
 2. Aan de lijsten met verzendrestricties kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de legale status van een product in het land van de consument. De op de productpagina’s vermelde lijsten van landen waarvoor verzendrestricties gelden, zijn niet uitputtend. De ondernemer verstrekt geen garantie voor de actuele legale status van een verkocht product in het land van de consument. De ondernemer hanteert verzendrestricties op basis van de hem bekende gegevens, maar kan niet garanderen dat de informatie op zijn website over de wettelijke status van zijn producten buiten Nederland altijd volledig en actueel is. De ondernemer mag en wil op geen enkele wijze aanzetten tot het illegaal gebruik van zijn producten. De consument accepteert daarom zijn eigen verantwoordelijkheid om zich tevoren te informeren over de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in zijn land gelden voor het te bestellen producten en verklaart bij het plaatsen van zijn bestelling dat de invoer van de door hem bestelde producten in zijn land wettelijk is toegestaan. Bij twijfel over de wettelijke status van een product in het land van de consument, raadt de ondernemer de consument aan een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.
 3. De informatie die door de ondernemer over de door hem geleverde producten wordt verstrekt op zijn website dan wel via verwijzing naar links en/of andere websites, of de informatie die door werknemers van de ondernemer per telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel wordt gegeven, heeft een strikt educatieve en informatieve strekking. Deze informatie mag nooit worden beschouwd als een aanbeveling om het product zo te bewerken, te behandelen of te gebruiken dat het daarmee een illegale status verkrijgt. Dergelijk gebruik van de producten van de ondernemer is geheel voor eigen risico.
 4. De ondernemer beweert op geen enkele wijze dat de op zijn website verstrekte informatie nauwkeurig, volledig en/of actueel is. De consument accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen ten gevolge van de aankoop, de consumptie, het gebruik en/of het misbruik van een door de ondernemer geleverd product. Het bedrijf van de ondernemer en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door afnemers gemaakte gebruik van de producten of de directe gevolgen van dat gebruik.

Artikel 23. Aanvullende bepalingen: Medische claims

 1. De ondernemer claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. De ondernemer levert geen geneesmiddelen en geeft geen medische adviezen.
 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien Klant de producten van Ondernemer in een medische context toepast.
 3. De informatie die door de ondernemer over de door hem geleverde producten wordt verstrekt op zijn website dan wel via verwijzing naar links en/of andere websites, of de informatie die door werknemers van de ondernemer per telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel wordt gegeven, heeft een strikt educatieve en informatieve strekking. Deze informatie mag nooit worden beschouwd als een aanbeveling om het product zo te bewerken, te behandelen of te gebruiken in een medische context. Dergelijk gebruik van de producten van de ondernemer is geheel voor eigen risico.

Artikel 24. Aanvullende bepalingen: beleid omtrent verdovende middelen

 1. Indien ondernemer het vermoeden heeft dat Klant producten van ondernemer wenst te kopen om hiermee verdovende middelen te ontwikkelen of te fabriceren behoudt ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst terstond te ontbinden en klant permanent verdere diensten te ontzeggen te zijn. Eventuele verdere bestellingen van klant zullen niet langer in behandelingen worden genomen.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beslissing om een Klant verdere diensten te ontzeggen of een overeenkomst te ontbinden op grond van het eerste lid van dit artikel.
 3. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat er schade ontstaat bij het gebruik van het door ondernemer geleverde product indien dit product is aangewend in de productie, vervaardiging of ontwikkeling van verdovende middelen. Ondernemer vermeldt bij deze dat het aanwenden van het door Ondernemer geleverde product bij de productie, vervaardiging of ontwikkeling van verdovende middelen buiten het gewone gebruik van het geleverde product valt.
© 2017-2021 The Mimosa Company. Alle rechten voorbehouden. | The Mimosa Company is onderdeel van Conexión Mexicana B.V.